ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia – zachód Wrocławia – Logopeda Dziecięcy Wrocław

Logopeda Dziecięcy Wrocław

Beata Kuca
SMS nr tel. 510 185 514

Elżbieta Kud-Czupil
SMS nr tel. 795 180 765

Terapia Logopedyczna - logopeda Dziecięcy

logopeda dziecięcy Wrocław

Mowa jest niezbędnym elementem naszego życia. Problemy z mową mogą powodować szereg trudności komunikacyjnych, które mają niebagatelny wpływ na funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej, nabywanie kompetencji szkolnych i społecznych oraz budowania pozytywnej samooceny.

Terapia logopedyczna działania mające na celu usunięcie lub zmniejszenie zakłóceń procesu porozumiewania się językowego u osób z zaburzeniami mowy lub komunikacji. Terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby badanej oraz oparta na diagnozie.

Jakie objawy kwalifikują dziecko do wizyty u logopedy dziecięcego

– Jeśli dziecko ma 2,5 roku, a wypowiada pojedyncze słowa i wyrazy dźwiękonaśladowcze, to potrzebuje wsparcia logopedy dziecięcego. W tym wieku powinno już budować zdania.
– Jeśli dziecko wysuwa język z buzi podczas mówienia, to potrzebuje wsparcia logopedy dziecięcego bez względu na wiek. Nie wyrośnie z tego. W miejsce deformowanych głosek trzeba wywołać nowe – prawidłowo brzmiące. 
– Jeśli dziecko zamienia głoski k, g na t, d to też potrzebuje wsparcia logopedy dziecięcego. W domu możemy usprawniać tył języka poprzez chuchanie, chrząkanie, chrumkanie. Logopeda dziecięcy Wrocław wywoła głoski k,g. 
– Opóźniony rozwój mowy łączy się z myśleniem/rozwojem intelektualnym, więc dzieci, które później zaczynają mówić mogą mieć problemy z nauką, zapamiętywaniem, czytaniem… Nie warto czekać.
– Jeśli byliście Państwo u logopedy dziecięcego i nie spodobał się, to szukamy innego, a nie rezygnujemy z terapii logopedycznej całkowicie. 
– Jeśli trzylatek nie mówi głoski „r”, ale zamienia ją na prawidłowo brzmiące „l”, to jest to norma rozwojowa. Ma czas na „r” do 5 roku życia. Ale jeśli deformuje tę głoskę, mówi np. „yyyba” zamiast „lyba”, to potrzebuje wsparcia logopedy dziecięcego. Nie wyrośnie z tego. Będzie dorosłym z nieprawidłowym „rrr”.
– Terapia logopedyczna zalecana jest dzieciom, które mają trudności w prawidłowym posługiwaniu się mową. Logopeda dziecięcy pomaga wykryć przyczynę wady wymowy i wprowadza ćwiczenia dostosowane do stopnia i rodzaju problemu. Podczas terapii logopedycznej, logopeda dziecięcy niweluje zaburzenia mowy, stymuluje rozwój mowy oraz podnosi sprawność językową.

Kiedy zapisać dziecko do logopedy dziecięcego

Z wizyty u logopedy dziecięcego warto skorzystać, gdy dziecko:

 • w porównaniu z rówieśnikami, mówi za mało lub nie mówi wcale,
 • sepleni, nie wymawia głoski “r”, mówi niewyraźnie,
 • przestawia sylaby, niepoprawnie wymawia głoski,
 • jąka się,
 • zbyt długo korzysta ze smoczka,
 • niechętnie gryzie lub preferuje pokarmy o miękkiej, papkowatej konsystencji,
 • ma problemy z oddychaniem przez nos (częste katary, przerost trzeciego migdałka lub zbyt duże migdałki podniebienno-gardłowe),
 • posiada wady zgryzu lub braki w uzębieniu,
 • ma wady słuchu,
 • posiada małą sprawność lub nieprawidłową budową warg, języka lub podniebienia,
 • pochodzi z rodziny dwujęzycznej.

Jak wygląda terapia u logopedy dziecięcego

Terapia logopedyczna ma formę atrakcyjnej dla dziecka zabawy. Logopeda dziecięcy wprowadzając życzliwą i bezpieczną atmosferę, skłania dziecko do realizacji zaplanowanych działań terapeutycznych. W razie potrzeby rodzic uczestniczy w zajęciach logopedycznych obserwując działania logopedy dziecięcego. Nabywa on tym samym umiejętności do samodzielnej pracy z dzieckiem. Każde spotkanie z logopedą kończy się przekazaniem rodzicowi wskazówek i zaleceń do dalszej pracy w domu.

Można wyszczególnić 3 etapy terapii logopedycznej:
– Wywiad z pacjentem lub jego opiekunem. Logopeda dziecięcy zbiera informacje na temat obaw, oczekiwań, historii medycznej i rozwojowej pacjenta. Zadaje pytania dotyczące funkcjonowania i komunikowania się pacjenta w domu, w szkole lub w pracy.
– Badanie logopedyczne. Logopeda dziecięcy Wrocław ocenia sprawność narządów mowy, funkcje fizjologiczne w obrębie jamy ustnej, słuch fizyczny i fonematyczny, płynność i melodię mowy, rozwój psychoruchowy i poznawczy pacjenta. Stosuje różne metody i narzędzia diagnostyczne, często w formie zabawowej.
– Podsumowanie badania, omówienie wyników, zalecenia, wskazówki do pracy z pacjentem. Logopeda dziecięcy informuje o stwierdzonych zaburzeniach lub nieprawidłowościach mowy lub komunikacji. Przedstawia plan terapii logopedycznej, cele i metody pracy. Doradza jak wspomagać rozwój mowy i komunikacji pacjenta w domu.

Terapia logopedyczna polega na regularnych spotkaniach z logopedą dziecięcym, które trwają 30 minut. W trakcie spotkań logopeda sprawdza opanowanie zadanych wcześniej ćwiczeń oraz wprowadza nowy materiał, który pacjent musi opanować. Ćwiczenia dotyczą różnych aspektów mowy i komunikacji: oddechu, głosu, artykulacji, słownictwa, gramatyki, czytania, pisania itp. Ćwiczenia są dostosowane do wieku i zainteresowań pacjenta. Logopeda dziecięcy stosuje różne metody i techniki terapeutyczne, takie jak: gry i zabawy logopedyczne.

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie lub przywrócenie funkcji mowy i komunikacji u pacjenta. Efekty terapii zależą od wielu czynników, takich jak: rodzaj i stopień zaburzenia mowy lub komunikacji, wiek i motywacja pacjenta, współpraca z logopedą dziecięcym i rodziną, regularność i systematyczność ćwiczeń.

Czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo?

Mowa dziecka rozwija się etapami w ciągu pierwszych 5-6 lat życia. U dzieci z prawidłowo rozwijającym się słuchem etapy te przebiegają niemal tak samo. Dokonując więc diagnozy prawidłowości rozwoju mowy dziecka logopeda dziecięcy opiera się na przyjętych normach.

– Okres melodii – od urodzenia do 1 roku życia. Dziecko wydaje dźwięki bezwarunkowe (krzyk, płacz), a następnie świadome (głużenie, gaworzenie). Reaguje na mowę i rozumie proste polecenia. Pojawiają się pierwsze wyrazy wypowiadane ze zrozumieniem.
– Okres wyrazu – od 1 do 2 roku życia. Dziecko rozumie o wiele więcej słów, wyrażeń i zdań, niż jest w stanie samodzielnie wypowiedzieć. W słowniku dziecka pojawiają się samogłoski i spółgłoski. Dziecko upraszcza budowę słów, wymawiając pierwszą sylabę lub końcówkę wyrazu. Zdarzają się także wyrażenia dźwiękonaśladowcze.
– Okres zdania – od 2 do 3 roku życia. Dziecko zaczyna budować zdania. Początkowo tworzy zdania proste, złożone z dwóch, trzech wyrazów, następnie przechodzą one w dłuższe, cztero- lub pięciowyrazowe wypowiedzi. Dziecko posługuje się już liczebnikami i zaimkami. Rozumie i stosuje pytania i przeczenia.
– Okres swoistej mowy dziecięcej – od 3 do 7 roku życia. Dziecko doskonali swoją mowę pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym. Poszerza swój zasób słownictwa i używa coraz bardziej skomplikowanych konstrukcji językowych. Rozwija się także jego myślenie logiczne i abstrakcyjne.

Rozwój mowy dziecka jest procesem indywidualnym i zależy od wielu czynników, takich jak: temperament, zdolności poznawcze, stan zdrowia, środowisko rodziny i rówieśników. Niektóre dzieci mogą szybciej lub wolniej osiągać poszczególne etapy rozwoju mowy niż inne. Ważne jest jednak obserwowanie ogólnego rozwoju dziecka i reagowanie na ewentualne nieprawidłowości lub opóźnienia.

 • poprawne wymawianie głosek: S,Z,C,DZ – około 3 roku życia,
 • prawidłowe wymawianie głosek: SZ, Ż, CZ, DŻ – około 4 roku życia,
 • prawidłowe wymawianie głoski R- około 5 roku życia,
 • poprawna artykulacja i opanowana technika mówienia – około 6 roku życia.

Terapia u logopedy dziecięcego to:

– Usprawnienie motoryki narządów mowy (warg, języka, podniebienia miękkiego).
– Korekcja wad wymowy (nieprawidłowej realizacji głosek) i fonologii (nieprawidłowego systemu dźwiękowego języka).
– Usprawnienie funkcji językowej (leksyki, gramatyki, semantyki, pragmatyki) i oddechowej.
– Budowanie słownictwa czynnego i biernego oraz poprawa rozumienia mowy.
– Usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się spowodowanych przez jąkanie, dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię, niedosłuch, autyzm itp.
– Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji u dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego lub emocjonalnego.

Logopedy dziecięcy Wrocław podczas terapii stosuje metody

– Masaż logopedyczny – polega na stymulowaniu narządów mowy za pomocą rąk terapeuty lub specjalnych przyrządów. Ma na celu poprawę napięcia mięśniowego, uelastycznienie tkanek, pobudzenie odruchów oddechowych oraz zwiększenie świadomości ciała.
– Ćwiczenia oddechowe – polegają na nauce prawidłowego oddychania przeponowo-brzusznego oraz regulacji oddechu podczas mówienia.
– Ćwiczenia artykulacyjne – polegają na nauce prawidłowej realizacji głosek poprzez pokazywanie ich miejsca i sposobu artykulacji oraz ćwiczenie ich w różnych pozycjach w wyrazach i zdaniach. Mają na celu wyeliminowanie błędów wymowy i poprawę jakości dźwięku.
– Ćwiczenia słuchowe – mają na celu poprawę rozumienia mowy oraz kształtowanie świadomości fonologicznej niezbędnej do czytania i pisania.
– Ćwiczenia językowe – polegają na rozwijaniu zasobu słownictwa. Mają na celu poprawę sprawności językowej i komunikacyjnej oraz usunięcie trudności w czytaniu i pisaniu.

Na skróty

Przewiń na górę